นี่คือผู้สื่อข่าวยุคใหม่

ในการนำเสนอข่าวสารใด ๆ ก็ตาม ผู้สื่อข่าวย่อมต้องอาศัยช่องทางหรือสื่อต่างให้ทำหน้าที่นำข่าวสารไปยังผู้ชม โดยทั่วไปแล้วข่าวที่ถูกผู้สื่อข่าวถ่ายทอดไปยังผู้ชมจะเข้าไปสู่ระบบการรับรู้ของผู้ชมโดยผ่านประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทาง ได้แก่ ทางการเห็น โดยประสาทตา ทางการได้ยิน โดยประสาทหู

new-010

ถ้าจะมองกันให้ชัดเจนแล้ว การสื่อข่าวระหว่างบุคคล 2 คนที่อยู่ต่อหน้ากัน ข่าวสารก็จะผ่านไปสู่การรับรู้ของผู้กระทำการสื่อสารทั้ง 2 ฝ่าย แต่ในการสื่อข่าวสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันและมีผู้รับชมมากมาย ผู้สื่อข่าวไม่สามารถจะสื่อข่าวไปยังผู้รับชมแบบต่อหน้าได้ ระบบการสื่อข่าวจึงได้สร้างสื่อขึ้นมาเป็นเครื่องช่วยให้การติดต่อระหว่างผู้สื่อข่าวกับผู้ชมให้ได้ทั่วถึง รวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เมื่อกล่าวถึงแง่นี้เราจะเห็นได้ว่า แม้คำว่า ช่องทาง และคำว่า สื่อ จะมีความหมายใกล้เคียงกัน และอาจใช้แทนกันได้ แต่แท้ที่จริงแล้วคำทั้ง 2 มีความหมายแตกต่างกัน คำว่า ช่องทาง หมายถึงช่องทางซึ่งทำให้ผู้สื่อข่าวกับผู้ชม สามารถรับรู้ข้อมูลกันได้ อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ส่วน สื่อ นั้น หมายถึงสื่อที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แสง เสียง ตลอดจนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มนุษย์คิดขึ้น เพื่อใช้ติดต่อส่งสารไปถึงกันและกัน

การเป็นผู้สื่อข่าวที่ดี จึงต้องเข้าใจและใช้ ช่องทาง และ สื่อ ข่าวสานออกไปอย่างชัดเจน รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เนื้อข่าวต้องผ่านการตรวจสอบให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับช่องทางที่จะสื่อข่าวนั้นออกไป ผู้สื่อข่าวที่สื่อข่าวได้ตรงกลุ่มผู้ชมใช้ช่องทางของสื่อได้ตรงกลุ่มข่าวสารนั้นก็จะเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.